Historia

POCZĄTKI TURYSTYKI W POLSCE

1873 – Utworzenie Galicyjskiego Towarzystwa Tatrzańskiego z siedzibą w Nowym Targu

1874 – Zmiana nazwy na Towarzystwo Tatrzańskie

1875 – Początek przewodnictwa. TT zorganizowało pierwszą służbę przewodnicką

1906 – Utworzenie Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Warszawie

1907, 2 czerwca – Pierwsza zbiorowa wycieczka PTK, w Puszczy Kampinoskiej na trasie Gniewniewice – Leoncin – Stara Dąbrowa. 387 uczestników przewieziono z Warszawy statkami żeglugi wiślanej. Wycieczkę prowadzili Kazimierz Kulwieć i Aleksander Janowski

1907, 21 czerwca – PTK nawiązuje kontakt „korporacyjny” z Towarzystwem Tatrzańskim

1909, 20 maja – Pierwsza wycieczka piesza PTK od rogatek Jerozolimskich do Raszyna i Falent, następnie do Włoch, skąd pociągiem do Warszawy. W wycieczce pod przewodnictwem Aleksandra Janowskiego uczestniczyło 349 osób

1919, 28 czerwca – Zatwierdzono istnienie od maja 1918 r. Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Tatrzańskiego i nadano mu nazwę Grupa Warszawska Towarzystwa Tatrzańskiego

ODDZIAŁ WARSZAWSKI PTK

1920, 10-11 kwietnia – Pierwszy po wojnie światowej Ogólnokrajowy Zjazd Delegatów Oddziałów PTK. Został utworzony Oddział Warszawski PTK, który przejmował stopniowo wszystkie agendy dotychczasowego Zarządu PTK w Warszawie. Dawny Zarząd PTK w Warszawie stał się Zarządem Oddziału Warszawskiego

1922, 10 grudnia – Zmiana nazwy Towarzystwa Tatrzańskiego na Polskie Towarzystwo Tatrzańskie (PTT)

1925, 3 października – Zarejestrowanie PTK. Polskie Towarzystwo Krajoznawcze zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń i związków

1934, 25 października – Początek wspólnego działania PTK i PTT

1945, 4 listopada – Reaktywowanie Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego po II wojnie światowej

1946, 24 marca – pierwsze po wojnie Walne Zgromadzenie Oddziału Warszawskiego PTK. Podjęto uchwałę o nadaniu oddziałowi imienia zmarłego podczas wojny Aleksandra Janowskiego. Zarząd Główny PTK zatwierdził uchwałę 28 kwietnia 1946 r.

1948 – W związku z planowanym połączeniem PTK i PTT powołano komisję porozumiewawczą

1949, 15 maja – Na Walnym Zjeździe Delegatów Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Zakopanem podjęto uchwałę o konieczności ścisłej współpracy z Polskim Towarzystwem Krajoznawczym

1950, 26 lipca – Zebranie Rady Turystyki (powołanej 12 lipca 1949 przy Ministerstwie Komunikacji). Przystąpiono do prac organizacyjnych utworzenia jednej organizacji turystycznej przez połączenie PTK i PTT. Postanowiono powołać komitet organizacyjny i przystąpić do prac zjednoczeniowych

1950, 6 września – Narada Prezydiów Zarządów Głównych PTK i PTT wyłoniła komitet organizacyjny, mający na celu przygotowanie połączenia obu towarzystw

1950, 16 grudnia – Ostatni po 77 latach działalności Walny Zjazd Delegatów Oddziałów PTT w Warszawie. Podjęto uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa i połączeniu się z PTK

1950, 16 grudnia – Ostatni po 44 latach działalności Zjazd Delegatów Oddziałów PTK w Warszawie. Przyjęto rezolucję o połączeniu PTK i PTT

1950, 17 grudnia – Zjazd połączeniowy PTK i PTT w Domu Rzemiosła przy ul. Miodowej 14 w Warszawie. Przyjęto nazwę nowej organizacji: Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze. Zjazd stał się I Walnym Zjazdem Delegatów PTTK. Przyjęto nowy statut PTTK

1950, 30 grudnia – Rejestracja PTTK

1951, 1 stycznia – Siedzibą Zarządu Głównego PTTK stał się Pałac Małachowskich przy ul. Senatorskiej 11

OKRĘG WARSZAWSKI PTTK

1951, 1 stycznia – Okręg Warszawski PTTK. Zarząd Główny PTTK powołał Tymczasowy Zarząd Okręgu Warszawskiego (teren województwa warszawskiego i m.st. Warszawy) przez połączenie składów Zarządów Okręgów Warszawskich PTK i PTT. Prezesem został – Feliks Kanclerz

1951, 7 lutego – Powstało pierwsze koło PTTK w Warszawie przy Zarządzie Głównym z siedzibą przy ul. Senatorskiej 11. Prezesem zarządu Koła nr 1 został Julian Łukaszewicz

1951, 11 marca – Zjazd Okręgu Warszawskiego PTTK. Wybrano Zarząd Okręgu: prezes – Ignacy Hennel, sekretarz – Józef Kundzewicz. Siedziba Zarządu Okręgu PTTK - lokal przy ul. Pankiewicza 4

ODDZIAŁ WARSZAWSKI PTTK

1953, 29 stycznia – Oddział Warszawski PTTK. Zwołana z inicjatywy Koła PTTK nr 1 konferencja organizacyjna działaczy kół nr 1, nr 5 i nr 8 powołała Oddział Warszawski PTTK. Tymczasowy zarząd: prezes – Jerzy Zakrzewski, wiceprezes – Julian Łaszkiewicz, sekretarze– Stanisław Gabryszewski i Zdzisław Migurski, skarbnik – Witold Masiak. Siedziba oddziału mieściła się przy ul. Senatorskiej 11.

W 1953 r. powstały sekcje oddziału (niektóre przeszły z koła nr 1 ): turystyki pieszej (przewodniczący – Edmund Mieroszewicz), górskiej i narciarskiej (Józef Hlebowicz), kajakowej (Władysław Iwanowski), taternickiej (Krzysztof Fiedler), fotograficznej (Kazimierz Bożekowski), żeglarskiej (Bogusław Gruchelski), motorowej (Stanisław Kowalski) i kolarskiej (Jan Rybak)

1953, 6 lutego – Pierwsze zebranie Zarządu Oddziału Warszawskiego PTTK. Przewodniczył prezes Jerzy Zakrzewski

1953, 22 lipca – Nowa siedziba Oddziału Warszawskiego PTTK przy Rynku Starego Miasta 23

ODDZIAŁ STOŁECZNY PTTK

1955, styczeń – Oddział Stołeczny PTTK. Prezydium Zarządu Głównego PTTK postanowiło wyłączyć organizacyjnie Oddział Warszawski z Okręgu Warszawskiego PTTK, przyznać mu prawa okręgu oraz nazwę Oddział Stołeczny PTTK w Warszawie. Dotychczasowy Okręg Warszawski PTTK ma odtąd obejmować swoim działaniem tylko teren województwa warszawskiego

1955, 16 kwietnia – Powstało Koło nr 18 przy Ministerstwie Finansów

1955, 4 maja – Zebranie założycielskie koła PTTK przy Ministerstwie Transportu Drogowego i Lotniczego. Prezesem zarządu koła została współzałożycielka Aniela Michalska. Koło zostało zarejestrowane w Oddziale Warszawskim pod nr 93. (Od 1957 r. koło przy Ministerstwie Komunikacji)

1955, 25 maja – Zjazd Oddziału Warszawskiego, zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego ze stycznia, powołał Oddział Stołeczny PTTK i nadał mu prawa okręgu. Od tej chwili na terenie województwa warszawskiego działały dwie jednostki organizacyjne PTTK na szczeblu okręgu: Oddział Stołeczny (Warszawa) oraz Okręg Warszawski (województwo warszawskie). Wybrano zarząd: prezes – Stanisław Lewiński, wiceprezesi – Witold Karcz i Julian Łaszkiewicz, sekretarz – Janusz Żmudziński, skarbnik – Jan Martynkin. Dotychczasowe sekcje Oddziału Warszawskiego uzyskały status komisji

1955, maj – Ukazał się 1 nr „Biuletynu Oddziału Stołecznego”

1955, 1 czerwca – Oddział Stołeczny PTTK powołał Komisję Kół Zakładowych dla pomocy organizacyjnej i merytorycznej zarządów kół

1955, październik – Utworzenie Staromiejskiego Koła Terenowego (Koło Terenowe „Stare Miasto”) poprzez przemianowanie sekcji Turystyki Pieszej Oddziału Warszawskiego PTTK

1955, 10 października – Powołanie Komisji Turystyki Pieszej w Oddziale Stołecznym. Przewodniczący – Janusz Żmudziński, zastępca – Jerzy Beuth

1955, 2 grudnia – Powołano Tymczasową Komisję Fotograficzną Oddziału Stołecznego PTTK. Przewodniczący – Włodzimierz Grodecki

1956, 5 stycznia – Założono Koło PTTK nr 158 Oddziału Stołecznego przy Warszawskim Przedsiębiorstwie Geodezyjnym (ul. Nowy Świat 2). Prezesem został – Mirosław Izdebski

1956, 9 stycznia – Założono Turystyczną Sekcję Płetwonurków przy Staromiejskim Kole Terenowym Oddziału Stołecznego PTTK

1956, 17 stycznia – Zarząd Oddziału Stołecznego otrzymał nowy lokal przy ul. Pankiewicza 4. W dawnym lokalu przy rynku Starego Miasta 23 zostało Staromiejskie Koło Terenowe. Przy oddziale utworzono już komisje: turystyki pieszej, kół zakładowych, tymczasową fotograficzną i alpinizmu

1956, 6 marca – Zebranie organizacyjne Komisji Fotograficznej Oddziału Stołecznego PTTK. W skład komisji weszli przedstawiciele sekcji fotograficznych istniejących w Staromiejskim Kole Terenowym i w kołach zakładowych PTTK. Przewodniczący – Sylwester Tomaszewski, zastępcy przewodniczącego – Jerzy Grzędzielski i Tadeusz Maczubski

1956, 7 grudnia – Powołano Stołeczny Klub Żeglarski PTTK „Syrena”, który od 1 stycznia 1957 r. przejął działalność Sekcji Turystyki Żeglarskiej Staromiejskiego Koła Terenowego. Adres klubu ul. Solec 8. W 1957 r. klub przyjął nazwę Żeglarskiego Klubu Turystycznego PTTK „Rejsy”

1956, 15 grudnia – Utworzono Klub „Wyga” Oddziału Stołecznego PTTK przy Komendzie Chorągwi Warszawskiej Związku Harcerstwa Polskiego. Klub zrzeszał instruktorów ZHP i starszych harcerzy członków PTTK. Prezesem został – Stefan Sosnowski

1957, styczeń – ukazał się „Biuletyn Informacyjny Oddziału Stołecznego” nr 1/1957

1957, 8 marca – Powstał Warszawski Klub Wodniaków przy Oddziale Stołecznym PTTK. Prezes – Marian Sobański, wiceprezesi – Stanisław Gabryszewski i Alina Żebrowska

1957, 11 lipca – Zostaje założony Klub Pieszy „Słoneczny” Oddziału Stołecznego PTTK. Prezesem klubu zostaje – Emilia Wiediger

1957, 25 października – Zebranie założycielskie Koła Terenowego „Śródmieście” Oddziału Stołecznego PTTK. Pierwszy zarząd koła: prezes – Jan Martynkin, wiceprezes – Zygmunt Składkowski, sekretarz – Alina Wiśniewska

1957, listopad – Zebranie założycielskie Warszawskiego Klubu Kolarzy PTTK, powstałego z Sekcji Kolarskich Oddziału Warszawskiego i Staromiejskiego Koła Terenowego. Pierwszym prezesem został – Stanisław Rutkowski. Klub został zatwierdzony przez Zarząd Oddziału Stołecznego PTTK 9 lutego 1958 r.

1957, 19 grudnia – Zarząd Główny PTTK wydzielił z Oddziału Stołecznego oddział terenowy – Oddział Staromiejski, obejmujący dzielnice: Wola, Żoliborz i Stare Miasto. Siedzibą oddziału był lokal przy Rynku starego Miasta 23 czyli dotychczasowa siedziba zawieszonego Staromiejskiego Koła Terenowego. Sekcje i kadra koła weszły w skład oddziału

1958, 19 stycznia – IV Zjazd Oddziału Stołecznego. W wyniku decyzji Zarządu Głównego o utworzeniu Oddziału Staromiejskiego dotychczasowemu Oddziałowi Stołecznemu nadano nową nazwę Oddziału Śródmiejskiego (Oddział „Śródmieście”). Oddział zachował prawa okręgu, siedzibą był lokal przy ul. Pankiewicza 4. Do prezydium weszli: prezes - Jan Martykin, wiceprezesi – Roman Peretiakowicz i Zygmunt Składkowski, sekretarz – Wacław Kwaśniewski

1958, 19 stycznia – Zjazd Oddziału Staromiejskiego PTTK. Do prezydium weszli: prezes – Stanisław Gabryszewski, wiceprezesi – Wacław Niciuński i Edward Wertel, sekretarz – Andrzej Doliński. Siedzibą oddziału jest lokal przy Rynku Starego Miasta 23

1958, 26 czerwca – Nowy lokal Oddziału Śródmieście – ul. Parkingowa 1

1958, 12 września – Wyłoniono Komisję Fotograficzną wspólną dla oddziałów: Śródmiejskiego i Staromiejskiego. Przewodniczący – Sylwester Tomaszewski, zastępca – Tadeusz Maczubski, sekretarz – Witold Masiak

1959, 12-13 września – I Zlot Turystów Warszawskich zorganizowany przez Oddział „Śródmieście” PTTK w Świdrach Małych. Komendant zlotu – Sylwester Tomaszewski

1960, 6 marca – Powstało Warszawskie Koło Zamościan PTTK im. Michała Pieszki, grupujące warszawiaków związanych z Zamościem

1960, 24 kwietnia – Na II Zjeździe Oddziału Staromiejskiego podjęto uchwałę o połączeniu Oddziału „Śródmieście” z Oddziałem „Stare Miasto”. Do prezydium weszli: prezes – Władysław Zieliński, wiceprezesi – Ryszard Bielawski i Stanisław Lewiński, sekretarz – Romuald Kulik, skarbnik – Zbigniew Błażejewski

1960, 21 maja – I Zjazd Oddziału „Śródmieście”. Do prezydium weszli: prezes – Jerzy Głownia, wiceprezesi – Jan Martynkin i Jan Stankiewicz, sekretarz – Zdzisław Rachtan, skarbnik – Tadeusz Blejarski. Zjazd podjął uchwałę o połączeniu się z Oddziałem Staromiejskim

1960, 11 listopada – Zebranie organizacyjne Klubu Górskiego przy Oddziale Staromiejskim PTTK. Przyjęto nazwę: Klub Perć, którą zamieniono (2 grudnia) na Warszawski Klub Górski „Wantule”

1960, 3 grudnia – Nadzwyczajny Zjazd Oddziału Staromiejskiego podejmuje uchwałę o konieczności połączenia Oddziałów: Staromiejskiego i Śródmiejskiego

1960, 19 grudnia – Zebranie jubileuszowe Zarządu Głównego z okazji 10-lecia PTTK. Podjęto uchwałę o połączeniu oddziałów w Warszawie z dniem 1 stycznia 1961 roku w jeden oddział terenowy pod dawną nazwą Oddział Stołeczny o uprawnieniach okręgu na terenie Warszawy

1961, 2 stycznia – Na wspólnym posiedzeniu zarządów Oddziałów Śródmiejskiego i Staromiejskiego dokonano wyboru Tymczasowego Zarządu Oddziału Stołecznego reaktywowanego 19 grudnia 1960 roku decyzją Zarządu Głównego. Do zarządu weszli członkowie zarządów obu oddziałów: prezes – Jan Stankiewicz, wiceprezesi – Ryszard Bielawski i Sylwester Tomaszewski, sekretarz – Zdzisław Rachtan, skarbnik – Tadeusz Blejarski, członkowie prezydium – Zbigniew Błażejewski, Jerzy Głownia (kierownik biura), Edmund Jung, Sławomir Kośmicki, Jan Marynowski, Jan Mastalerz, Andrzej Węgielski, Władysław Zieliński. Zarząd otrzymał zadanie zwołania wspólnego zjazdu Oddziałów Śródmiejskiego i Staromiejskiego w celu dokonania wyboru Zarządu Oddziału Stołecznego

1961, 13 stycznia – Oddział Stołeczny powołał Komisję Turystyki Pieszej w składzie: przewodniczący – Edmund Mieroszewicz, wiceprzewodniczący – Józef Boguszewski i Jan Zambrzycki, sekretarz – Emilia Wiediger

1961, 19 lutego – Oddział Stołeczny został przeniesiony do nowego lokalu przy ul. Świętokrzyskiej 32

1961, 9 marca – Reaktywowano Staromiejskie Koło Terenowe, którego działalność została zawieszona z powodu utworzenia Oddziału Staromiejskiego. Do prezydium weszli: prezes – Edmund Mieroszewicz, wiceprezesi – Stanisław Gabryszewski i Jan Zembrzycki, sekretarz – Wanda Frankowska, skarbnik – Emilia Wiediger

1961, 11 marca – Nadzwyczajny Zjazd Oddziału Stołecznego. Do zarządu weszli: prezes - Jan Stankiewicz, wiceprezesi – Ryszard Bielawski i Sylwester Tomaszewski, sekretarz – Zdzisław Rachtan, skarbnik – Henryk Grunwald, członkowie prezydium – Tadeusz Blejarski, Jerzy Głownia (kierownik biura), członkowie zarządu – Julian Łaszkiewicz, Jan Mrass, Witold Masiak, Jan Mastalerz, Stefan Sosnowski, Andrzej Węgielski, Emilia Wiediger, Stefan Zielicz

1961, maj – Powołano Komisję Przewodnicką Oddziału Stołecznego PTTK. Przewodniczący – Sylwester Tomaszewski, sekretarz – Ewa Romecka

1962, 18 kwietnia – Powołano Komisję Kół Zakładowych Oddziału Stołecznego PTTK. Przewodniczący – Rudolf Drogoń

1962, 22 maja – Wybrano nowy skład Komisji Fotograficznej Oddziału Stołecznego: przewodniczący – Edmund Wildangier, zastępca – Tadeusz Maczubski, sekretarz – Stanisław Jabłoński

1963, 17 lutego – Założono Koło PTTK Przyjaciół Ziemi Gostynińskiej jako koło nr 283 Oddziału Stołecznego. Do zarządu weszli: prezes – Barbara Warda, wiceprezesi – Stefan Walczak i Wacław Kujawa, sekretarz – Henryka Pilszkiewicz, skarbnik – Władysław Walczykiewicz

1964, styczeń – Zarząd Oddziału Stołecznego PTTK powołał Komisję Opieki nad Zabytkami

1965, 27 stycznia – Prezydium Zarządu Głównego PTTK powołało z dniem 1 kwietnia 1965 roku Okręg Stołeczny PTTK (Okręg Warszawski PTTK), obejmujący swą działalnością teren administracyjny m.st. Warszawy i trzy oddziały: Stołeczny, Międzyuczelniany i Rencistów

1965, 30 marca – Ukonstytuowanie Zarządu Okręgu Warszawskiego PTTK: prezes – Henryk Krzemiński, wiceprezesi – Maksymilian Jung i Jan Stankiewicz, sekretarz – Klemens Zalewski, skarbnik – Tadeusz Blejarski

1965, 1 kwietnia – Okręg Warszawski PTTK rozpoczął działalność. Tymczasowa siedziba zarządu okręgu w siedzibie Oddziału Stołecznego PTTK przy ul. Świętokrzyskiej 32

1965, 13 lipca – Prezydium Zarządu Oddziału Stołecznego PTTK powołało Tymczasową Komisję Turystyki Popularnej i Wypoczynku

1965, 5 października – Zebranie założycielskie Koła PTTK przy Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych (ul. Sanguszki). Prezesem został – Aleksander Kowalski. W rejestrze kół Oddziału Stołecznego PTTK koło otrzymało nr 173

1965, 11 października – Zjazd założycielski Międzyzakładowego Oddziału PTTK przy Instytucie Elektrotechniki (ul. Pożaryskiego 28). Prezes – Henryk Noniewicz

1966, 11 stycznia – Z okazji 20-lecia wznowienia działalności po II wojnie światowej w 1946 r. Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego i jej kontynuacji po 1943 r. w Oddziale Stołecznym PTTK Zarząd Oddziału Stołecznego podjął uchwałę o ustanowieniu Honorowej Odznaki Oddziału Stołecznego PTTK

1966, 5 lutego – Odbyło się zebranie założycielskie Klubu Turystyczno-Krajoznawczego „Varsovia” przy Oddziale Stołecznym PTTK zorganizowane przez byłych członków Koła Terenowego „Mazowsze” przy Okręgu Mazowieckim PTTK. Zarząd klubu: prezes – Barbara Karolina Prandecka, wiceprezes – Kazimierz Mańkowski, sekretarz – Krystyna Serwaczak, skarbnik – Aleksandra Mańkowska

1966, 19 maja – Zarząd Oddziału Stołecznego PTTK powołał Komisję Turystyki Popularnej (powołana rok temu tymczasowa komisja przestała istnieć). Przewodniczącym został Michał Jachnis. W skład komisji weszli przedstawiciele Komisji Kół Zakładowych, Koła Organizatorów Turystyki, Kół Przewodników: Miejskich i Terenowych oraz Zespołu przewodników Społecznych, zgrupowanych przy Oddziale Stołecznym

1966, 7 lipca – Rozpoczął się I Ogólnopolski Rajd Pieszy im. Aleksandra Janowskiego po Mazowszu, zorganizowany z okazji 100-lecia urodzin patrona rajdu przez Komisję Turystyki Pieszej Oddziału Stołecznego PTTK

1966 – Przejęcie (?) imienia patrona z Oddziału Warszawskiego PTK (patrz 1946, 24 marca) przez Oddział Stołeczny

1967, 2 marca – Wybrano Komisję Ochrony Przyrody Oddziału Stołecznego PTTK

1969, 10 lipca – Zarząd Główny PTTK odznaczył Złotą Honorową Odznaką PTTK Warszawski Klub Wodniaków i Żeglarski Klub Turystyczny „Rejsy” Oddziału Stołecznego

1969, 17 października – Klub Pieszy „Słoneczny” zorganizował spotkanie klubowe po raz pierwszy pod nazwą „Wieczór przy świecach”, prowadzone przez Leszka Białkowskiego

1970, 2 marca – Grono przodowników turystyki górskiej Oddziału PTTK „Śródmieście” powołało Klub Przodowników Turystyki Górskiej. Przewodniczący-Władysław Majewski

1971, 10 lutego – Zgodnie z propozycją Zarządu Okręgu Warszawskiego PTTK Zarząd Główny zatwierdził zmianę nazwy Oddziału Stołecznego na Oddział PTTK „Śródmieście” im. Aleksandra Janowskiego, zawężając obszar jego działania do dzielnicy Śródmieście

1971, 23 kwietnia – Powstał Klub Turystyki Kolarskiej „Kinowa” Oddziału Praskiego PTTK

1971, 12 października – Harcerski Klub Turystyczny „Wyga” z okazji 15-lecia działalności został odznaczony Złotą Honorową odznaką PTTK przez Zarząd Główny

1972, 23 kwietnia – Zjazd Oddziału „Śródmieście” im. Aleksandra Janowskiego. Oddział został odznaczony honorową Odznaką Okręgu przez Zarząd okręgu Warszawskiego PTTK

1972, 24 listopada – Koło Terenowe „Śródmieście” PTTK , z okazji 15-lecia działalności zostało odznaczone Złotą Honorową Odznaką PTTK przez Zarząd Główny PTTK

1974, 22 czerwca – XVIII Zjazd Oddziału „Śródmieście” (nazywanego potocznie nieoficjalnie Stołecznym) im. Aleksandra Janowskiego podjął uchwałę o zmianie nazwy oddziału na Stołeczny Oddział Śródmiejski im. Aleksandra Janowskiego (teren działania dzielnica Śródmieście). Edmund Mieroszewicz otrzymał godność honorowego prezesa oddziału

1974, 18 października – Koło PTTK nr 18 przy Ministerstwie Finansów okazji 20-lecia działalności zostało odznaczone Złotą Honorową Odznaką PTTK przez Zarząd Główny

1975, 15 kwietnia – Zmiana nazwy Stołecznego Oddziału „Śródmieście” na nazwę z 1971 roku – Oddział „Śródmieście” im. Aleksandra Janowskiego

1975, 10 maja – Dla Koła PTTK nr 93 przyjęto imię patrona dr. Mieczysława Orłowicza, a 11 września Zarząd Główny przyznał dla koła Złotą Honorową Odznakę PTTK

1976, 18 grudnia – Podczas XX Zjazdu Oddziału „Śródmieście” im. Aleksandra Janowskiego wybrano nowy zarząd: prezes – Marek Kalinowski, wiceprezesi – Zbigniew Górecki i Józef Janowski, sekretarz – Jerzy Tarwacki, skarbnik – Stanisław Kaliszyk. Uchwalono wprowadzenie zmiany napisu w Odznace Honorowej Oddziału: zamiast „Oddział Stołeczny” wprowadzać „Oddział Śródmieście”

1977, 8 kwietnia – PTTK stowarzyszeniem wyższej użyteczności

1977, 26 października – Klub Pieszy „Słoneczny” PTTK z okazji 20-leci działalności został odznaczony Złotą Honorową Odznaką PTTK przez Zarząd Główny

1980, 4 maja – I Rajd „Ścieżkami Orłowicza” zorganizowany przez Koło PTTK nr 93

1981, 24 lutego – Koło PTTK nr 158 przy Warszawskim Przedsiębiorstwie Geodezyjnym zostało odznaczone Złotą Honorową Odznaką PTTK przez Zarząd Główny

1981, 26 kwietnia – Warszawski Klub Płetwonurków PTTK Oddziału „Śródmieście” został odznaczony Złotą Honorową Odznaką PTTK przez Zarząd Główny

1981, 10 października – Zostało reaktywowane Polskie Towarzystwo Tatrzańskie jako stowarzyszenie społeczno-kulturalne

1984, 6 grudnia – Odbyło się zebranie założycielskie Klubu Przodowników Turystyki Pieszej. Klub przyjął imię Anieli Michalskiej – wieloletniej kierowniczki referatu weryfikacyjnego Komisji Turystyki Pieszej Oddziału „Śródmieście”. Prezesem została Jadwiga Garapich

1985, 16 kwietnia – Zebranie założycielskie Warszawskiego Klubu Przodowników Turystyki Kajakowej „Retmani”. Prezesem został Jan Dworczak

1987, styczeń – Warszawski Klub Wodniaków PTTK otrzymał imię patrona Stanisława Gabryszewskiego

1987, 26 października – Staromiejskie Koło Terenowe Oddziału „Śródmieście” otrzymało imię patrona Mariusza Zaruskiego

1990, 26 maja – Koło PTTK nr 173 Oddziału „Śródmieście” przy Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych z okazji 25-lecia działalności zostało odznaczone Złotą Honorową Odznaką PTTK przez Zarząd Główny

1991, 24 maja – Lokal przy ul. Podwale 23 został przejęty przez Zarząd Główny, część została przekazana Centralnej Bibliotece PTTK im. K. Kulwiecia, część – Oddziałowi „Śródmieście” im. A. Janowskiego na siedzibę zarządu i biura oddziału oraz na Regionalną Pracownię Krajoznawczą

1993, 22 lutego – Zarząd Klubu Turystyczno-Krajoznawczego „Varsovia” podjął uchwałę o nadaniu klubowi imienia patrona Stefana Jaronia-Kowalskiego

1996, 9 lutego – Warszawski Klub Przodowników Turystyki Kajakowej PTTK „Retmani” Oddziału „Śródmieście” otrzymał Złotą Honorową Odznaką PTTK

1997, 15 stycznia – Zarząd Główny PTTK odznaczył (po raz drugi, patrz 1975, 11 września) Koło zakładowe PTTK nr 93 im. Mieczysława Orłowicza Oddziału „Śródmieście” przy Dyrekcji Generalnej PKP Złotą Honorową Odznaką PTTK

1997, 10 marca – Warszawskie Koło Zamościan im. Michała Pieszki Oddziału „Śródmieście” zostało odznaczone Złotą Honorową Odznaką PTTK

1997, 21 listopada – Warszawski Klub Turystyki Kolarskiej „Wektor” z okazji 40-lecia działalności został odznaczony (po raz drugi, patrz 1977, 26 października) Złotą Honorową Odznaką PTTK

1999, 19 kwietnia – Na Nadzwyczajnym Walnym Zjeździe Oddziału „Śródmieście”, zwołanym w celu przedyskutowania i zatwierdzenia zmian w statucie oddziału, uchwalono zmianę nazwy oddziału (od 1 I 2000 r.) na Oddział Stołeczny im. Aleksandra Janowskiego

1999, 2 grudnia – Z okazji 15-lecia działalności Klub Przodowników Turystyki Pieszej im. Anieli Michalskiej Oddziału Stołecznego został odznaczony Złotą Honorową Odznaką PTTK

2001, 24 stycznia – Na zebraniu Komisji Opieki nad Zabytkami Oddziału Stołecznego PTTK podjęto uchwałę o nadaniu komisji imienia patrona prof. Jana Zachwatowicza

2001, 8 września – Jubileuszowe XXX Warszawskie Dni Turystyki

2001, 14-16 września – XV Walny Zjazd PTTK w Warszawie

2002, 18 listopada – Uroczystości jubileuszu 50-lecia Staromiejskiego Koła Terenowego

2002, 30 listopada – Obchody 50-lecia jednej z pierwszych komisji turystyki kwalifikowanej – Komisji Turystyki Pieszej

Na podstawie „Z dziejów turystyki w Warszawie. Kalendarium. Lata 1873 - 2003” Tadeusza Maczubskiego, Warszawa 2003


© 2008 :::: webdesign: www.pracowniavasco.com